Artikler

Forside > Artikler > Går du med tanker om ...

regler-for-hundekennel

Hundeloven foreskriver i § 7, at det kræver tilladelse fra politiet at drive erhvervsmæssig handel med eller opdræt af hunde. Hvad skal der til for at få tilladelse, hvor skal man søge om tilladelsen, og hvilken kontrol er man underlagt? Det har vi kigget nærmere på her.

Helt indledningsvist kan det konstateres, at besiddelse og avl af både hunderacen Pit Bull Terrier og Tosa er forbudt i Danmark, og at dette forbud også gælder for krydsninger, hvor en af de to hunderacer indgår. Halekupering er ligeledes forbudt i Danmark ifølge Dyreværnsloven, men forbuddet undtager dog 5 hunderacer, når hundene primært benyttes til jagt: ruhåret hønsehund, korthåret hønsehund, weimaraner, vizsla og breton.

Hvornår er der tale om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde således, at du skal leve op til de nedenfor beskreve retningslinjer? Erhvervsmæssigt opdræt af hunde finder ifølge loven sted, når du ved brug af tre eller flere avlstæver avler tre eller flere kuld hvalpe årligt. Eller du i øvrigt køber hunde med videresalg for øje.

Du skal indlevere en ansøgning om at starte dit eget hundeopdræt til politiet. En ansøgning skal indeholde oplysninger om det største antal hunde i virksomheden samt om placeringen og konstruktionen af virksomhedens bygninger og lokaler. Med ansøgningen skal følge en oversigtsplan, der angiver placeringen af virksomhedens enkelte dele samt målfaste tegninger af bygninger og lokaler. Politiet skal i forbindelse med afgørelse om tilladelse besigtige din hundekennel.

Før du sender en ansøgning til politiet skal du sikre dig, at du lever op til følgende krav:
Generelle krav:
Lokaler, hvori hundene holdes, skal være indrettet og udformet på en sådan måde, at god hygiejnisk standard kan opretholdes. Der skal være adgang til rindende koldt og varmt vand til rengøring, vask og desinfektion af inventar, foderskåle og andet udstyr, der har været i kontakt med hunde. Gulve, vægge, lofter og inventar m.v. skal være af egnede materialer, så rengøring og desinfektion let kan foretages. Der skal være mindst ét separat rum, hvor nyankomne, syge eller tilskadekomne hunde kan afsondres, og hvor kunder ikke har adgang.

Krav til hundenes fysiske opholdsrum eller bokse:
Når hundene opstaldes i andre bygninger end private boliger, skal hundene opstaldes i bokse, og boksene skal leve op til kravene som tillige finder anvendelse vedr. hundenes opholdsrum nedenfor.
Hundenes opholdsrum skal være forsvarligt indrettet og skal i størrelse og indretning tilgodese dyrenes behov for bevægelse og naturlig udfoldelse. Hundenes opholdsrum skal indeholde et beriget miljø, der som minimum består af legeredskaber og mulighed for at søge skjul.

Hundenes opholdsrum skal som minimum opfylde følgende arealkrav:

  1. Hunde med en vægt på indtil 40 kg: 6 m2.
  2. Hunde med en vægt på imellem 41 og 60 kg.: 8 m2.
  3. Hunde med en vægt på over 60 kg.: 10 m2.

Minimumsarealkravene halveres for efterfølgende hunde, hvis der opstaldes mere end én hund pr. opholdsrum. Har hundene permanent adgang til en løbegård, kan arealkravene i stk. 2 og 3 nedsættes med indtil det halve, forudsat det samlede areal af hundenes opholdsrum og løbegård er på minimum 8m2 for hunde der vejer 41 til 60 kg. eller 10 m2 for hunde der vejer over 60 kg.

Opholdsrummenes tage skal være tætte, og gulvene skal være uigennemtrængelige for vand og fugt. Gulvene skal være forsynet med afløb. Der skal findes brikse eller lignende hvileanordninger til hvilested for hundene, medmindre gulvene i dyrenes hvilerum er opvarmet.

I hundenes opholdsrum skal der være adgang til direkte dagslys eller kunstig belysning, så hundene kan opretholde normal aktivitet og adfærd. Lysintensiteten skal reguleres, så den ikke medfører ubehag for eller skade på hundene og således, at hundene kan følge deres naturlige døgnrytme. Elektriske installationer i hundenes opholdsrum skal være afskærmet eller placeret således, at de er utilgængelige for hundene.

Hundenes opholdsrum skal være indrettet således, at hver hund har mulighed for en uforstyrret og naturlig indtagelse af foder og frisk vand. Hundene skal til enhver tid have adgang til frisk vand i tilstrækkelig mængde. Klimaet i hundenes opholdsrum skal være tilpasset hundenes behov, og opholdsrummene skal kunne opvarmes. Ventilation i hundenes opholdsrum skal være tilstrækkelig og må ikke medføre unødig træk.

Derudover skal hundeopdrættet være tilknyttet en autoriseret tilsynsførende dyrlæge, som skal tilse hundene mindst 4 gange årligt for virksomhedens regning, og kredsdyrlægen eller politiet kan foretage uanmeldte tjek, der påhviler dog ikke kredsdyrlægen tjenstlig pligt til på eget initiativ at føre tilsyn med virksomhederne og foretage uanmeldt eftersyn af disse. Kredsdyrlægen garanterer heller ikke for kvaliteten af din hundekennels dyr eller for dyrenes sundhedsmæssige tilstand. Det normale vil derfor være, at et eftersyn kun foretages af kredsdyrlægen på foranledning af en konkret anmodning fra den tilsynsførende dyrlæge eller politiet.

Lovgivningen fastsætter også, at enhver overdragelse af hundehvalpe, der er under 8 uger gamle, er forbudt. Dette gælder dog ikke, når der er tale om en samlet overdragelse af moderdyr og hvalpe.

Krav til personalet i hundekennelen
Der stilles også en række krav til den eller de personer, der har det daglige ansvar for hundekennelsen. Du/i skal have en sådan erfaring og faglig viden, at virksomheden kan drives dyreværnsmæssigt forsvarligt og således, at virksomhedens kunder kan vejledes og rådgives om forsvarlig hold af hundene. Den eller de pågældende personer skal have den fornødne viden om:

  1. den gældende lovgivning om dyreværn, smittebeskyttelse for hunde og indførsel af hunde,
  2. hundeadfærd og hundevelfærd,
  3. pasning og transport af hunde,
  4. hygiejne, rengøring, desinfektion og affaldshåndtering,
  5. ernæringslære og foderhåndtering,
  6. smittebeskyttelse,
  7. håndtering af hunde samt

8) hundes følsomhed over for miljøpåvirkninger og stress.

Derudover er det fastsat i loven, at Hundene skal dagligt have individuel menneskelig kontakt udover kontakten i forbindelse med fodring, pleje eller lignende af hundene, og at ved erhvervsmæssigt opdræt af hunde skal hver enkelt hund, der er over fire uger gammel, dagligt have individuel menneskelig kontakt i minimum 15 minutter. Heri medregnes ikke kontakten i forbindelse med fodring, pleje eller lignende af hundene.

Herudover er der regler for, at hundene/larm ikke skal være til gene for naboer.

Hvis du går med tanker om at starte dit eget opdræt af hunde, kan du med fordel rette henvendelse til www.dansk-kennel-klub.dk (tlf. 56 18 81 00), som kan rådgive dig og udbyder kompetencegivende kurser.

Du kan læse hele bekendtgørelsen om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=2680&exp=1

Billeder har rettigheder reserveret af steelmaster, kennelclub og jsmjr

Hvad tænker du? - skriv en kommentar!

Du skal være logget ind for at kunne skrive kommentarer -  Opret bruger eller Log ind

Tilføj kommentar

Fællesskab

 

Kalender

<< Mar 2021 >>
mtotfls
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Events

Relaterede artikler